Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่ารักษาพยาบาล

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้

  1. ค่าประกันสุขภาพ (โปรดดูรายละเอียดใน "การประกันสุขภาพ")
  2. ค่ารักษาพยาบาล
  • กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือเป็นคนไข้นอก (ไม่ต้องค้างคืนที่โรงพยาบาล) ให้นักเรียนทุนฯ ขอ Claim ตามสิทธิกับบริษัทประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนที่ Claim ไม่ได้ นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบเอง
  • กรณีเป็นคนไข้ใน (ค้างคืนที่โรงพยาบาล) ส่วนที่ Claim กับบริษัทประกันสุขขภาพไม่ได้ ให้นักเรียนทุนฯ ส่งหลักฐานและรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลมาประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายจากราชการต่อไป
  • กรณีเจ็บป่วยที่ประเทศไทย เฉพาะกรณีเป็นคนไข้ในจึงจะเบิกจ่ายได้ และจะเบิกได้เฉพาะการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยให้ส่งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลไปเบิกจากบริษัทประกันสุขภาพก่อน

นักเรียนทุนฯ ทุกคน มีหน้าที่ ดังนี้

  1. ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกคน จะอยู่โดยไม่มีประกันสุขภาพไม่ได้
  2. ต้องศึกษารายละเอียดการคุ้มครองของกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามกับบริษัทผู้รับประกัน
  3. ต้องติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อขอยกเว้นการทำประกันสุขภาพผ่านสถานศึกษา ภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด (ขอ waive university health insurance)  ยกเว้น ผู้ที่สถานศึกษากำหนดให้ทำประกันสุขภาพกับสถานศึกษา และผู้ที่ขอยกเว้นการทำประกันสุขภาพกับ สนร. เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น และ สนร. พิจารณาแล้วอนุมัติให้ยกเว้นการทำประกันสุขภาพกับ สนร. ได้
  4. เมื่อเจ็บป่วย ต้องใช้บริการของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลในเครือข่ายในรัศมีที่กรมธรรม์กำหนดไว้  มิฉะนั้น แล้วนักเรียนทุนฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการเบิกเงินภายในระยะเวลาหนึ่งปีถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงิน หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น