Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนทั่วไป

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง 

     1.  ค่าเล่าเรียน นักเรียนทุนฯ จะมีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

          1.1 วิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นวิชาที่ตรงตามแนวทางการศึกษา หรือเป็นวิชาตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถานศึกษา

          1.2 หน่วยกิตของวิชาที่เรียน ต้องสามารถนับเข้าโปรแกรมการศึกษาได้

นักเรียนทุนฯ รายใดลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขา/ด้านที่ได้รับทุน หรือวิชาที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดของหลักสูตร หรือวิชาที่ไม่สามารถนับหน่วยกิตได้ (เป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Audit) นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียนวิชานั้นเอง เช่น นาย ก. ผู้รับทุนการศึกษาด้าน Genetic Engineering เลือกลงทะเบียนเรียนกีตาร์หรือกอล์ฟ นาย ก. ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียนวิชานี้เอง เป็นต้น

     2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนทุนฯ จะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมฯ เฉพาะในส่วนที่เป็นข้อบังคับของสถานศึกษา สำหรับค่าธรรมเนียมในรายการอื่นๆที่นักเรียนได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายแล้ว เช่น ค่ารถโดยสารของสถานศึกษา snack bar ค่าเสื้อรุ่น ของที่ระลึก (รวมจ่ายให้แล้วในเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน) ค่าวารสาร ค่าหนังสือต่างๆ (รวมจ่ายให้แล้วในค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา) เป็นต้น ในกรณีนี้ นักเรียนทุนต้องเจียดจ่ายจากเงินที่ได้รับไปแล้ว 

หน้าที่

  1. สนร. ขอความร่วมมือให้นักเรียนทุนฯ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ หรือ Student Account ประจำเดือน และจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับทางสถานศึกษาโดยตรง
  2. กรณีสถานศึกษาส่งใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนมาเรียกเก็บกับ สนร. และมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบเอง สนร. จะดำเนินการแจ้งให้นักเรียนทุนฯ ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือให้นักเรียนทุนฯ ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด หากมีค่าปรับจากการชำระเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวล่าช้า นักเรียนทุนฯ ต้องชำระค่าปรับนั้นกับสถานศึกษา