Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

ประกอบด้วยค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า Official Transcript และค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ จ่ายตามอัตราเหมาจ่ายให้แก่นักเรียนทุนฯ ตั้งแต่เดือนที่เปิดภาคการศึกษา (หลักสูตรหลัก ไม่รวมช่วงเรียนภาษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร) หรือเริ่มรับทุนรัฐบาลจนถึงเดือนที่สำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดการรับทุนรัฐบาล

     1. นักเรียนทุนฯ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาแบบเหมาจ่าย (ไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน) ตามอัตรา ดังนี้
         - นักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกาจะได้ปีละ $USD 1,150
         - นักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศแคนาดาจะได้ปีละ $CAD 1,220

(ยกเว้นนักเรียนทุนฝากดูแล จะได้รับค่าหนังสือตามอัตราที่เจ้าของทุนกำหนด)      

     2. การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย จะแบ่งจ่ายพร้อมงวดการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน คือ
         - นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน พร้อมค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., และ ก.ค.-ก.ย.
         - นักเรียนทุนฝากดูแล และข้าราชการลาศึกษา ได้รับปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน พร้อมค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค.