Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการเงิน ค่าระวางขนส่งสิ่งของและค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา

ค่าระวางขนส่งสิ่งของและค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา

กรณีที่นักเรียนทุนฯ เปลี่ยนระดับการศึกษาไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา นักเรียนทุนฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ค่าระวางขนส่งสิ่งของกรณีย้ายสถานศึกษา แบบเหมาจ่ายจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. ค่าพาหนะในการเดินทางตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

             2.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเครื่องบิน หรือพาหนะสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) ในชั้นประหยัด หรือรถโดยสารของสถานศึกษา

             2.2 ต้องเป็นค่าเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่

             2.3 ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน (Passenger Receipt และ Itinerary Invoice) สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน และกากตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถไฟและรถประจำทาง มาประกอบคำขอเบิกค่าเดินทางด้วย

ข้อควรจำ

  • ผู้เดินทางโดยรถเช่าหรือรถส่วนตัว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่ารถหรือค่าน้ำมัน
  • นักเรียนทุนฯ ต้องจ่ายค่าเดินทางระหว่างสนามบิน (หรือสถานีรถไฟ หรือสถานีรถประจำทาง)ไปยังที่พักที่ตั้งอยู่ภายในเมืองเดียวกันเอง
  • การเดินทางต้องเป็นเส้นทางตรงจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ ต้องไม่มีการออกนอกเส้นทาง หรือพักค้างคืนนอกเส้นทาง
  • นักเรียนทุนฯ ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเดินทาง ถ้าสถานศึกษาเดิม และสถานศึกษาใหม่ ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกัน