Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

การแจ้งผลสมัครสถานศึกษา

หลังจากที่ทราบผลการตอบรับจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้ตัดสินใจเลือกที่จะไปศึกษา ณ สถานศึกษาใดแล้ว ขอให้กรอกแบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา และส่งไปยัง สนร.ก่อนเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ        

     1. สถานศึกษาที่นักเรียนทุนฯ ยืนยันเลือกไปศึกษา จะต้องตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ นักเรียนทุนฯ จะต้องเลือกไปศึกษา ณ สถานศึกษาที่ตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น

     2. หากนักเรียนทุนฯ ได้รับ I-20 เพราะความผิดพลาดของสถานศึกษา ขอให้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาให้ออก DS-2019 แทน I-20 พร้อมส่ง I-20 ฉบับดังกล่าวคืนกลับไปยังสถานศึกษา   

     3. นักเรียนทุนฯ ที่โครงการกำหนดให้ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา หากสถานศึกษาที่เลือกไปศึกษาตั้งอยู่ในมณฑล Quebec ประเทศแคนาดา นักเรียนทุนฯ ต้องส่งใบสมัครเพื่อขอ Certificate of Acceptance to Quebec หรือ CAQ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย   ทั้งนี้ ขอให้สอบถามรายละเอียดการขอ CAQ กับสถานศึกษาที่จะไปเข้าศึกษาโดยตรง และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จึงไปดำเนินเรื่องขอวีซ่า(Student Permit) เข้าประเทศแคนาดาต่อไป  สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ไปศึกษาในมณฑลอื่นๆ ที่ไม่ใช่มณฑล Quebec ขอให้ดำเนินเรื่องขอวีซ่า (Student Permit) เข้าประเทศแคนาดาเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

      4. มหาวิทยาลัยที่ตอบรับแต่นักเรียนทุนฯ ไม่เลือกไปศึกษานั้น ขอให้นักเรียนทุนฯ มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาดังกล่าวว่าได้เลือกไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่นแล้ว เพื่อสถานศึกษาจะได้คัดเลือกนักเรียนรายอื่นในลำดับถัดไปเข้าศึกษาได้

 

ระเบียบ