Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการศึกษา การเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา

การเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา

ทันทีที่นักเรียนทุนฯ เดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดาแล้ว ขอให้

     1. กรอกแบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อและ/หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และส่งแบบดังกล่าวพร้อม ภาพถ่ายสำเนาวีซ่า, I-94, และฟอร์ม DS2019 ไปยัง สนร.เพื่อ สนร.จะได้จัดส่งเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ให้นักเรียนทุนฯ ต่อไป

          1.1 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. - ต.ค. 
          1.2 ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา เหมาจ่าย
          1.3 ค่าระวางขนสิ่งของในการย้ายสถานศึกษา
          1.4 ค่าเดินทาง จากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ (ถ้ามี)

         สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา กรอกแบบฟอร์มข้างต้นส่งพร้อมภาพถ่ายสำเนาวีซ่า และ Student Permit ไปยัง สนร.

     2. สำหรับนักเรียนทุนฯที่กลับไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ขอให้ส่งรายละเอียดบัญชีเงินฝากตามแบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกบัญชีเงินฝาก  ไปยัง สนร.ทางไปรษณีย์ พร้อมเช็คสั่งจ่ายที่ได้รับจากธนาคารมา 1 ฉบับ ( โปรดเขียนคำว่า Void บนเช็คด้วย ) โดยเอกสารทั้งสองฉบับจะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น

 **ทุกครั้งที่ท่านเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากขอให้ดำเนินการตามข้อแนะนำข้างต้นด้วย**

     3. ขอให้ส่งรายงานผลการศึกษาไปยัง สนร.ทุกสิ้นภาคการศึกษาด้วย

     4. การติดต่อกับ สนร.หลังจากที่เดินทางกลับไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา นั้น ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ สนร.ที่ดูแลโดยตรง แยกตามทุน (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

 

ระเบียบ