Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา

กำหนดการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำเดือนระหว่างศึกษา และการแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
ค่าเล่าเรียน
ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา
ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามหลักสูตรของนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาด้าน Health Sciences
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าวีซ่าและค่าซีวิส
ค่าระวางขนส่งสิ่งของและค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทำฟัน
ค่าใช้จ่ายในการกลับมาเยี่ยมบ้านชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการกลับมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์นอกประเทศที่ศึกษา
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงาน
การไปร่วมประชุมทางวิชาการ
การเดินทางไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนอกประเทศศึกษา
การเรียนภาษา ณ ต่างประเทศนอกประเทศที่ศึกษา
การส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิระหว่างศึกษา