Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ระหว่างศึกษาในต่างประเทศ

การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษา
การจัดส่งแผนการศึกษา
การรายงานผลการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
การศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว
การกลับไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์นอกประเทศที่ศึกษา
การไปร่วมประชุมทางวิชาการ
การไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
การขยายเวลาศึกษา
การเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา/สาขาวิชาที่จะศึกษา
การเปลี่ยนประเทศศึกษา
การเปลี่ยนระดับการศึกษา
การย้ายสถานศึกษา
การฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา
การขออยู่ทำ Postdoctoral หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
การพักการศึกษาชั่วคราว
ระเบียบ