Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home บริการ สนร. ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพปีการศึกษา 2562-2563 ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง 3. สนร. จะจัดหาบริษัทประกันสุขภาพหลายๆ แห่งให้ นักเรียนทุนฯ เลือกตามความพอใจของแต่ละคนได้หรือไม่

3. สนร. จะจัดหาบริษัทประกันสุขภาพหลายๆ แห่งให้ นักเรียนทุนฯ เลือกตามความพอใจของแต่ละคนได้หรือไม่

ตอบ การที่ สนร. ไม่ได้จัดให้มีบริษัทประกันฯ หลายแห่ง ให้นักเรียนทุนฯได้เลือกทำประกันด้วยนั้น เนื่องมาจากการมีนักเรียนจำนวนมากทำประกันฯช่วยให้ สนร. มีอำนาจต่อรองกับบริษัทฯ สามารถจัดหาบริษัทประกันฯ และแผนการประกันฯที่ให้สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่สูงสุด ในราคาที่สมเหตุสมผลได้ นอกจากนี้การมีบริษัทประกันฯ ให้เลือกหลาย แห่งยังอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการให้บริการด้านประกันสุขภาพของ สนร. อีกด้วย

บริการ สนร.