Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home บริการ สนร. ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพปีการศึกษา 2559-2560 ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง 7. การเข้าใช้บริการที่ Student Health Center ถือเป็นการใช้บริการใน In-network หรือไม่

7. การเข้าใช้บริการที่ Student Health Center ถือเป็นการใช้บริการใน In-network หรือไม่

ตอบ การเข้าใช้บริการที่ Student Health Center ถือเป็นการใช้บริการในเครือข่าย หรือที่เรียกว่า In-network แต่เนื่องจาก Student Health Center ไม่ได้เข้าร่วมเป็น Participated Provider ของบริษัทประกันฯ Student Health Center  จึงเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากนักเรียนทุนฯ โดยตรง  โดยนักเรียนทุนฯ สามารถทำเรื่องขอเบิกเงินคืนจากบริษัทประกันได้ในภายหลัง โดยให้นักเรียนทุนฯ ขอใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายละเอียดการรักษาจาก Student Health Center จากนั้นส่งแนบไปพร้อมกับ Claim Form ให้บริษัทประกันสุขภาพฯ อนึ่ง สนร. ได้เคยขอให้บริษัทประกันฯ พิจารณาเรื่องรวม Student Health Center ให้เข้าร่วมเป็น Participated Provider แล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินงานของ  Student Health Center ยังไม่ผ่านมาตรฐานการเป็น Participated Provider ของบริษัทฯ ประกัน จึงไม่สามารถทำได้

บริการ สนร.