Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home บริการ สนร. ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพปีการศึกษา 2559-2560 ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง

ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง

1. สาเหตุที่ต้องมีประกันกลาง
2. อยากทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกบริษัทประกันกลางของ สนร.
3. สนร. จะจัดหาบริษัทประกันสุขภาพหลายๆ แห่งให้ นักเรียนทุนฯ เลือกตามความพอใจของแต่ละคนได้หรือไม่
4. ประกันที่ สนร. จัดหาให้ครอบคลุม Routine Physical Exam หรือไม่ และมีสิทธิประโยชน์ใดที่ นทร. ควรทราบเพิ่มเติม
5. ประกันที่ สนร. จัดหาให้ครอบคลุมประกันฟัน และสายตา หรือไม่
6. นักเรียนทุนฯ จะทราบได้อย่างไรว่าแพทย์ หรือสถานพยาบาล หรือร้านขายยาที่อยู่ในระบบ (network) มีที่ไหนบ้าง
7. การเข้าใช้บริการที่ Student Health Center ถือเป็นการใช้บริการใน In-network หรือไม่
8. ระยะเวลาในการพิจารณาการเบิกเงินคืนของบริษัทประกันฯ นานเท่าใด
9. หากการ Claim ยุ่งยากมีปัญหาและใช้เวลาในการ claim นานเกิน 60 วัน หรือบริษัทประกันฯปฏิเสธการจ่ายทั้งที่การรักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ในแผนประกัน นักเรียนทุนฯ จะติดต่อ สนร. ให้ช่วยดำเนินการแทนได้หรือไม่
10. อยากทราบคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับประกันสุขภาพ