Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home บริการ สนร. ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงการได้เปรียบเสียเปรียบแก่นักเรียนทุนที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความคุ้มครองไม่เท่ากันเนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีกรมธรรม์คุ้มครองที่ต่างกันนั้น สนร. จึงได้กำหนดให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ยังคงได้รับเงินทุนหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2553 หรือปี คศ.2010 เป็นต้นไปต้องทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันฯ ที่ สนร.จัดหาให้ ยกเว้นนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สถานศึกษาที่บังคับให้นักศึกษาต้องทำประกันของสถานศึกษาแต่เพียงสถานเดียวเท่านั้น (Mandate) หรือบังคับให้ทำประกันของสถานศึกษาแต่อาจพิจารณาให้การยกเว้นได้หากนักเรียนมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าของสถานศึกษาได้ (Hard Waiver) สำหรับข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ และ นทร. ที่ศึกษาโดยไม่ได้รับทุนรัฐบาลแล้ว แต่ยังอยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. รายใดที่สนใจทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ขอให้ติดต่อ สนร.เพื่อขอทำประกันสุขภาพให้ต่อไป