Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Kentucky

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Kentucky

คณะผู้แทนจาก University of Kentucky (UK) รวม 2 ท่าน ได้แก่ Elizabeth Leibach (Director, International Student & Scholar) และ Christine Stephens-Bez (Sponsored/Scholar Coordinator) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำตัวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและยืนยันความพร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียนไทยในทุก ๆ ด้าน และได้ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่าง ๆ

UK เป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Lexington รัฐ Kentucky ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1865 มีความโดดเด่นในหลักสูตรมหาบัณทิต (graduate programs) ในสาขาวิชาทางด้าน Public Health เช่น Pharmacy และ Rehabilitation Counselling โดย UK กำหนดเงื่อนไขด้านภาษาสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ English Proficiency Requirement ไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEFL internet-based 71 คะแนนขึ้นไป แต่หากภาควิชาพบว่านักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาภาษาอังกฤษในด้านใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษจะบังคับเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยจะนับรวมหน่วยกิตที่ศึกษาเข้าในหลักสูตรที่นักเรียนจะต้องศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือเรียกว่า English for Academic Purpose

ปัจจุบัน UK มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 คน เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. จำนวน 1 คน สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.uky.edu/UKHome/