Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

วันที่ 6 ตุลาคม 2560: พบผู้แทนจาก Oregon State University

คณะผู้แทนจาก Oregon State University (OSU) รวม 4 ท่าน ได้แก่ Edward Feser (Provost and Executive Vice President) Bob Gilmour (Executive Director of INTO OSU) Shain Panzeri (Director, International Admissions and Academic Support) และ Marigold Setsuko Holmes (Manager, Sponsored Student Programs) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการบริการนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ OSU โดยคณะผู้แทน OSU ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมกันชี้แจง และนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาของ OSU พร้อมทั้งแนะนำแคมปัสแห่งใหม่คือ OSU-Cascades ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Bend รัฐ Oregon อยู่ห่างจากเมือง Corvallis ซึ่งเป็นที่ตั้งของแคมปัสหลักเพียง 200 กิโลเมตร เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีจุดเด่นที่เปิดสอนคือ เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษามีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลายสาขา และเป็นสาขาที่ไม่มีเปิดสอน ณ แคมปัสหลัก เช่น สาขา American Studies Energy Systems Engineering, Hospitality Management และ Tourism and Outdoor Leadership

คณะผู้แทน OSU ยังได้แนะนำโปรแกรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยให้ สนร. ทราบ เช่น Pathway Program ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ OSU แต่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ OSU กำหนด โดยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1- 4 ภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่กับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีได้ และยังสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ภายใน 4 ปี

OSU เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สนร. มายาวนาน ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 29,576 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. รวม 13 คน และผู้แทนสถานศึกษาได้แสดงความชื่นชมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ ที่แห่งนี้ รวมทั้งยังยืนยันที่จะรับนักเรียนไทยเข้าศึกษาใน OSU ให้มากขึ้นในอนาคตด้วย