Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560: พบผู้เเทนจาก Pennsylvania State University

วันที่ 3 สิงหาคม 2560: พบผู้เเทนจาก Pennsylvania State University

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

William T. Shuey (International Sponsor Relations Manager) ผู้แทนจาก Pennsylvania State University เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นทร. ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ทั้ง 19 ราย ว่าทุกรายมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี โดยสถานศึกษามีหน่วยงานให้ความดูแลช่วยเหลือร่วมกันกับ สนร. อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด

ในโอกาสนี้ คุณ William ได้ชี้แจงให้ทราบถึงการริเริ่มจัดตั้งคณะทำงานดูแลนักเรียนทุนเป็นการเฉพาะ เรียกว่า GLOBAL Penn State รับผิดชอบการดูแลงานด้าน Finance, Immigration และ International Student Adviser ของกลุ่มนักเรียนทุนโดยเฉพาะแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่ง GLOBAL Penn State มีการจัดกิจกรรมที่น่าในใจหลายอย่างเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สนร. มีข้อสังเกตว่า ในระยะหลัง มีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานบริการนักศึกษาต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษายังสถานศึกษาของตนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบรับจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2015/16 มีจำนวนนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เดินทางมาศึกษายังสหรัฐอเมริกาเกินจำนวน 1 ล้านคน เป็นครั้งแรก (ประมาณ 1 ล้าน 4 หมื่นคน) และในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาไทยจำนวนกว่า 7,100 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.6 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกา (เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. จำนวน 1,165 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของจำนวนนักศึกษาไทยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา)