Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา วันที่ 17 มกราคม 2563 : พบคณะผู้เเทนจาก Oregon State University

วันที่ 17 มกราคม 2563 : พบคณะผู้เเทนจาก Oregon State University

คณะผู้แทนจาก Oregon State University (OSU) รวม 2 ท่าน ได้แก่ Shain Panzeri (Director for International Admissions and Academic Support) และ Marigold S. Holmes Assistant Director for Sponsored Student Programs) ได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ

ผู้แทนสถานศึกษาได้แนะนำความเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Pathway สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการอนุโลมให้มีการตอบรับเข้าศึกษาแบบ Conditional Admission สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL iBT น้อยกว่า 80 หรือคะแนน IELTS น้อยกว่า 6.5 ซึ่งปกติจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากหน่วยงาน International Direct Service ของสถานศึกษาในการจัดรถ รับ-ส่งเมื่อเริ่มเดินทางมาศึกษา การจัดอบรมหรือ Orientation เป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มและมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างราบรื่น การสอนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนในปีการศึกษาแรกของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะรับรองผลการลงทะเบียน ในชั้นปีที่ 1 ว่าสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2020 / 2021 เป็นต้นไป นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดของ OSU จะได้รับบริการพิเศษนี้จาก International Direct Service เช่นเดียวกันกับนักเรียนในโปรแกรม Pathway รวมทั้ง การรับรองผลการลงทะเบียนในชั้นปีที่ 1 ด้วย ตามแนวคิดของสถานศึกษาที่ว่า การดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาได้อย่างราบรื่น ต่อภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป

ปัจจุบัน OSU มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน เป็นนักเรียนไทยจำนวน 65 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. รวม 9 คน