Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 6

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 6

กลับมาอีกครั้งกับการจัดประชุมออนไลน์ของ สนร. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ สนร. ได้รับทราบข้อมูลของนักเรียนทุนอย่างมากจากการประชุมออนไลน์ในครั้งที่ผ่านๆมา สำหรับการประชุมออนไลน์ประจำเดือนครั้งที่ 6 นี้ ได้มีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นำโดย ป้าดะ อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ผช. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ พี่ฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ นอกจากนี้ สนร. ยังได้รับเกียรติจาก พี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน มาร่วมพูดคุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังไทยอีกด้วย

การประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ มีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในรัฐ California จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Stanford University, University of California at Davis, University of Southern California มาร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุยและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและดำรงชีวิต

การประชุมเริ่มจากพี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ได้กล่าวแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลังของประเทศ และได้บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการคลังไทยแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ พี่ใหญ่ อท. สุมาลียังได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศไทย รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องนำเครื่องมือทางการคลังที่หลากหลาย มาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการช็อปดีมีคืน รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้พี่ใหญ่ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลไทยกับนักเรียนทุนด้วย

  
     
 

หลังจากนั้น สนร. ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนทราบว่า นักเรียนทุนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนใหญ่ มีการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบออนไลน์ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้นักเรียนทุนบางรายที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ต้องเก็บข้อมูลจากการทดลอง ประสบปัญหาไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด สนร. จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการขอขยายเวลาศึกษาเพื่อให้ นทร. สำเร็จการศึกษาและกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนต่อไป นอกจากนี้ ป้าดะได้รับฟังปัญหาของนักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหาการติดต่อเพื่อหาสถานที่ที่จะทำงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อที่จะช่วยประสาน และ สนร. ยังเปิดเวที “พี่แนะนำน้อง” โดยให้พี่ ๆ นักเรียนปริญญาเอกที่มีประสบการณ์การเรียน การดำรงชีวิตในสถานศึกษาต่างประเทศมากกว่า ได้เล่าให้น้อง ๆ นักเรียนปริญญาโทฟังถึงข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนหรือเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาในระดับปริญญาเอกก่อน วิธีการเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยอีกด้วย รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลของสถานที่ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ California ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาทางออนไลน์อยู่ในประเทศไทยและต้องกลับมาสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาในภาค Fall 2021 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

สนร. ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะ