Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : เยี่ยม นทร. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : เยี่ยม นทร. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะ สนร.ประกอบด้วย อทป.ณัฏฐิกา ณวรรณโณ คุณวิชัย ภัคยานนท์ (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียนที่ 2) คุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียนที่ 1) และคุณขจีพรรณ นามทอง (เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินและบัญชี) ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษา ณ Georgetown University กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 10 ราย โดยมี นทร.จาก George Washington University จำนวน 3 ราย และจาก Johns Hopkins University จำนวน 2 ราย เข้าร่วมพบปะกับคณะ สนร. รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็น นทร.ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ราย ปริญญาโท 13 ราย และปริญญาเอก 1 ราย โดยคณะ สนร.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากน้องนักเรียนทุนที่ศึกษา สาขาวิชากฎหมาย ณ Georgetown University พาเยี่ยมชม Georgetown University Law Center หลังจากนั้นคณะ สนร.ได้ประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้อง ๆ นทร.ในบริเวณใกล้สถานศึกษา พร้อมชี้แจงกฎระเบียบและตอบข้อซักถามของ นทร. รวมถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่ง นทร.ได้เล่าถึงการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาประกันสุขภาพ ทั้งนี้ คณะ สนร.ได้ย้ำเตือนน้อง ๆ นทร.ว่า ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ หากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ติดต่อพี่ ๆ สนร.เพื่อขอคำปรึกษา คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา