Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 : เยี่ยม นทร. ณ University of Virginia

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 : เยี่ยม นทร. ณ University of Virginia

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อทป. อรรถพร รูปงาม และพี่วิชัย ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ University of Virginia (UVA) ในเมือง Charlottesville รัฐ Virginia จำนวน 6 ราย และน้องนักเรียนทุนอานันทมหิดล 1 ราย รวม 7 ราย คณะ สนร. ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้อง ๆ นทร. หลังจากนั้นได้จัดประชุม ณ บ้านพักของน้องณัฐฐ หอมดี นทร. ทุน ก. วิทย์ ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาเอก โดย สนร. ได้ชี้แจงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของ นทร. ซึ่งน้อง ๆ ได้เล่าถึงการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ว่ามีความราบรื่นดี ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และสถานศึกษามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาอย่างดี การเดินทางภายในสถานศึกษาสะดวกปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรมมีน้อยมาก ทั้งนี้ นทร. ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาจัดทำ start up ของ products ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งทุน การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน และบุคคลที่สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการหางานก่อนหรือหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุม น้อง ๆ ได้พาเยี่ยมชมสภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย ตึกเรียน และตึกห้องพักซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณที่พักอาศัยโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งค่อนข้างปลอดภัย และก่อนที่คณะ สนร. จะเดินทางกลับ ได้ย้ำเตือนน้อง ๆ นทร. ว่า ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ หากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ติดต่อพี่ ๆ สนร. เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำ และขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ และประสบการณ์ชีวิตที่ดี ๆ เพื่อความสำเร็จในภายหน้าต่อไป