Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2561 วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Massachusetts และ Rhode Island

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Massachusetts และ Rhode Island

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท. นิพัทธา พี่สมถวิล และพี่ฐิติมา ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษา 4 แห่ง ในเมือง Worcester รัฐ Massachusetts คือ Worcester Polytechnic Institute (WPI), Clark University, University of Massachusetts Medical School และ Worcester Academy จำนวน 17 ราย และได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของ WPI ในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของ นทร. โดยน้อง ๆ ได้เล่าถึงการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาอาชญากรรม และเหตุการณ์ลักขโมยรถจักรยานของนักศึกษา ทำให้ นทร. ส่วนใหญ่หาที่พักซึ่งอยู่ใกล้สถานศึกษาเพื่อความปลอดภัย และระมัดระวังตัวไม่เดินทางไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่ง WPI ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรับ - ส่ง นักเรียนจากตึกเรียนไปส่งยังบ้านพักด้วย จากนั้น คณะ สนร. ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับน้อง ๆ นทร. และได้ให้กำลังใจน้อง ๆ ให้พยายามตั้งใจศึกษาให้เต็มที่ และหากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ติดต่อพี่ ๆ สนร. ขอคำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   

 

เช้าวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ สนร. ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่แผนก International office ของ WPI และ คุณ Emily Perlow, Assistant Dean of Students เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ และดูแล นทร. ด้วยดีเสมอมา จากนั้นในช่วงบ่าย คณะ สนร. ได้เดินทางต่อไปยังเมือง Providence รัฐ Rhode Island เพื่อพบน้อง ๆ นทร. ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Brown University

เช้าวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ สนร. ได้พบน้อง ๆ นทร. จำนวน 10 ราย ณ Brown University พร้อมกับนักเรียนทุนทหารบก 1 ราย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ United States Military Academy Preparatory School และได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ คณะ สนร. ได้ประชุมร่วมกับน้อง ๆ โดยชี้แจงให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของ นทร. ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งน้อง ๆ นทร. ได้เล่าถึงการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาสุขภาพ และกล่าวชื่นชมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ว่าให้ความสนใจในนักเรียนทุกคน หลังจากนั้นน้อง ๆ นทร. ได้พาคณะ สนร. เดินชมสภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย ตึกเรียน และตึกห้องพักซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณที่พักอาศัยโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งค่อนข้างปลอดภัย นอกจากนั้น นทร. ยังได้เล่าถึงธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก นักศึกษาใหม่ทุกคนจะตั้งแถวและเดินเข้ามหาวิทยาลัยทางประตูหน้า โดยจะมีคณาจารย์ยืนต้อนรับอยู่ด้านใน และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ก็จะตั้งแถวด้านในของประตู เพื่อเดินออกทางประตูนี้เช่นกัน หลังจากนั้นคณะ สนร. ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้อง ๆ นทร. และก่อนที่จะเดินทางกลับได้ย้ำเตือนให้ น้อง ๆ นทร. ว่า ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ หากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ติดต่อพี่ ๆ สนร. เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำ และขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ และประสบการณ์ชีวิตที่ดี ๆ เพื่อความสำเร็จในภายหน้าต่อไป