Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2560 วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 : เยี่ยม TS60 ที่ Kemsley Academy รัฐ Massachusetts

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 : เยี่ยม TS60 ที่ Kemsley Academy รัฐ Massachusetts

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท.นิพัทธา พี่สมถวิล และพี่กร ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 53 ราย ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมในโครงการ Winter Program ณ Kemsley Academy รัฐ Massachusetts

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โดยทางคณะผู้จัดโครงการ คือ Student Culture Exchange (SCE) ได้จัดหาผู้มีประสบการณ์เพื่อช่วยแนะนำการเรียงความ และแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสมัครเข้าเรียนในสถาบันระดับอุดมศึกษา

ในระหว่างการเยี่ยมนักเรียนทุนตลอด 3 วัน ได้มีการจัดประชุมนักเรียนทุนทั้งหมดเป็นกลุ่มใหญ่เพื่ออธิบายให้นักเรียนทุนได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุมศึกษา รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ จนเป็นที่เข้าใจด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยแบ่งตามประเภททุน เพื่อให้นักเรียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาในโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมทั้งให้ปรึกษาคำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล

การจัดโครงการนี้ ได้รับการตอบรับจากนักเรียนทุนรุ่นพี่ ซึ่งเคยเป็นนักเรียนทุน TS รุ่นก่อนอาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนทุน TS รุ่นน้อง โดยแบ่งหน้าที่เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะใช้ในการสมัครมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่สองเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่ปรุงอาหารแต่ละมื้อให้รุ่นน้องได้รับประทาน โดยเฉพาะอาหารมื้อหลักซึ่งเป็นอาหารไทย เป็นที่ชื่นชอบของน้อง ๆ เป็นอย่างมาก

สนร. ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนสมหวัง ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ และขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาไปบ้างแล้ว