Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 15 กันยายน 2564 : เอกอัครราชทูตพบนักเรียนทุนในกรุงวอชิงตัน ดีซี

วันที่ 15 กันยายน 2564 : เอกอัครราชทูตพบนักเรียนทุนในกรุงวอชิงตัน ดีซี

สนร. ได้เปิดบ้านเพื่อพบปะกับนักเรียนในความดูแลอีกครั้ง ในโอกาสการประชุมเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและการดำรงชีวิตของนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ สนร. และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี หลังจากต้องปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ในครั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับนักเรียนจาก Georgetown University, George Washington University และ Catholic University of America โดยนักเรียนได้เข้าพบและสนทนากับท่านเอกอัครราชทูตอย่างเป็นกันเอง

ในช่วงแรกอัครราชทูตบุศรา กาญจนาลัย เป็นตัวแทนท่านเอกอัครราชทูตกล่าวให้โอวาทกับน้อง ๆ ที่มาร่วมประชุม โดยได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การระลึกว่าตนเองเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่เสมอจึงควรประพฤติตนให้เหมาะสม การระลึกถึงเจตนารมณ์ของทุนจึงควรตั้งใจศึกษาและกลับไปเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของประเทศ จากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน อาทิ การตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ การแบ่งงานที่ต้องทำ การจัดระเบียบความรู้ที่ได้รับให้อยู่สภาพที่ง่ายต่อการจดจำ เป็นต้น

  
     

ต่อมา ท่านเอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ซึ่งเพิ่งเสร็จจากภารกิจสำคัญของสถานทูต ได้เดินทางมาถึง โดยท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวทักทายและสนทนาพูดคุยกับน้อง ๆ อย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างแดนของท่านแก่น้อง ๆ อย่างสนุกสนาน และได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับน้อง โดยท่านได้กล่าวแนะนำว่าการมาศึกษาในสหรัฐอเมริกาต้องรู้จักปรับตัว ศึกษาวัฒนธรรม และพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ สำหรับตัวท่านเอง ท่านได้ใช้ประโยชน์จากดูโทรทัศน์ที่ท่านโปรดปรานอยู่แล้ว และเมื่อได้ยินคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ก็เปิดพจนานุกรมเพื่อให้ทราบความหมายแล้วฝึกแต่งประโยค โดยจะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวัน แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อยู่เสมอ ที่สำคัญขอให้นักเรียนทุนกล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก โดยเฉพาะในห้องเรียน อย่าเขินอาย มิเช่นนั้นจะเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ ต้องพัฒนาเรื่องการนำเสนอทั้งการพูดและการเขียนเพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษาและการทำงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ขอให้มีวินัย ประพฤติปฏิบัติดี เพราะนักเรียนทุนถือเป็นตัวแทนประเทศไทย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการรักษาสุขภาพและสภาพจิตใจให้รู้จักผ่อนคลายในการใช้ชีวิต และให้หาประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วย และสุดท้ายขอให้น้อง ๆ ค้นหาตนเองเมื่อได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้นำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นจะนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     

ในช่วงบ่ายอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) กษิรัตน์ สุรวิชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณัฏฐิกา ณวรรณโณ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ร่วมชี้แจงกฎระเบียบและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและ การดำรงชีวิตของน้อง ๆ ในความดูแล โดยได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ซักถามและเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการของ สนร. โดยอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้เน้นย้ำนักเรียนทุนว่าในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ หากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้นึกถึง สนร. เป็นอันดับแรกและให้รีบติดต่อ สนร. เพื่อขอคำปรึกษา คำแนะนำ และขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

  
     

การประชุมร่วมกับนักเรียนแบบนี้ สนร. ได้จัดเป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปลายปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจากจำนวนผู้ได้รับฉีดวัคซีนมีจำนวนมากขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 สนร. ก็ได้เดินทางไปพบปะและจัดประชุมร่วมกับน้อง ๆ ในเมือง Boston สำหรับการจัดประชุมร่วมกับน้อง ๆ ในรัฐอื่น ๆ ในอนาคต สนร. จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ และก็จะนำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้อีกค่ะ