Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 23 มิถุนายน 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 7

ผ่านไปแล้วกับการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่าง สนร. ซึ่งนำทีมโดย ป้าดะ อท.กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ผช.ณัฎฐิกา ณวรรณโณ พี่สมถวิล ทองประเสริฐ กับน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยในรัฐ Massachusetts จำนวน 5 แห่ง คือ University of Massachusetts - Amherst, University of Massachusetts - Lowell, Tufts University, Harvard School of Dental Medicine และ Williams College และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ สนร. ได้รับเกียรติจาก พี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองในเรื่องเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทยในภาพรวม และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีต่อภาคเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามสร้างมาตรการทางด้านการคลังมาช่วยกระตุ้น โดยการเสนอผ่านงบประมาณของรัฐ ผสมผสานกับมาตรการทางภาษี เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เป็นมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามที่กำหนด หรือมาตรการช่วยเหลือผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จัดทำโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ประกอบการจัดทำแผนด้านการคลังของประเทศ เพื่อให้ภายในปี 2580 ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน

  
     
 

จากนั้น สนร. ได้ร่วมพูดคุยกับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนในความดูแลของ สนร. จากสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ University of Massachusetts – Amherst, University of Massachusetts- Lowell, Tufts University, Harvard School of Dental Medicine และ Williams College ทั้งที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกา ศึกษาแบบออนไลน์ในประเทศไทยที่กำลังเตรียมตัวเดินทางมาศึกษาในภาค Fall 2021 ซึ่งบางคนเป็นนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยเดินทางมาสหรัฐอเมริกา และนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนระดับการศึกษาสูงขึ้น โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมแชร์ปัญหาของตนเอง ทั้งปัญหาจากการศึกษาและความเป็นอยู่ แต่สรุปแล้วทุกคนบอกว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ แทบไม่มีผลกระทบต่อตัวเอง นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนใหม่ที่กำลังเดินทางมาศึกษา ก็ได้รับฟังเพื่อน ๆ ที่ร่วมประชุม ZOOM แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษา วิธีการใช้ชีวิต และการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ก็ได้รายงานถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ และที่พี่ ๆ สนร. ได้ฟังแล้วก็เห็นถึงความสำเร็จที่อยู่ปลายอุโมงค์ของทุกคน นั่นคือน้อง ๆ จาก University of Massachusetts – Amherst ได้เล่าถึงการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Program Director และอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องงานวิจัยแล้ว โดย Program Director ได้จัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ มาให้คำแนะนำและแก้ไขงาน (Edit) ให้กับน้อง ๆ ก่อนเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และ สนร. ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง กลับมา / มา ศึกษาให้กับน้อง ๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นและเป็นกันเอง

สนร. ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้นะคะ