Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 25 กันยายน 2563 : พิธีเปิดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่ 25 กันยายน 2563 : พิธีเปิดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่ 25 กันยายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และ อท. บุศรา กาญจนาลัย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 3 เหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณะผู้แทนนักเรียนผู้ก่อตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของคณะนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ประสงค์จะมีองค์กรที่เป็นทางการของนักเรียนไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานต่าง ๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกา จึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่ง สนร. สหรัฐอเมริกา โดยได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ ก.พ. จึงได้เข้าไปสนับสนุน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวชื่นชมคณะผู้แทนนักเรียนที่สามารถจัดตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาได้เป็นผลสำเร็จ โดยกล่าวว่าการก่อตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และได้เน้นย้ำบทบาทสมาคมกลางฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายของสมาคมนักเรียนไทยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ทั้งทางด้านวิชาการ และสันทนาการ

 
  

จากนั้นผู้ร่วมงานได้รับชมวีดิทัศน์คำกล่าวยินดีจากท่านดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ท่านชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และท่านนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร โดยทุกท่านได้กล่าวชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคณะผู้แทนนักเรียนฯ และกล่าวถึงความสำคัญการสร้างสายใยหรือการสานสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อจะเป็นเครือข่ายในการนำความรู้และความสามารถมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตโดยท่านเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่าปัจจัยในความสำเร็จของการทำงาน และการดำรงชีวิตบนบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คน ความรู้ และเครือข่าย ซึ่งก็คือองค์ประกอบของสมาคมนักเรียนนี้ และได้ให้นโยบาย สนร. สหรัฐอเมริกาที่จะต้องให้การสนับสนุนและความร่วมมือในทุกเรื่อง ทุกด้าน ซึ่ง สนร. สหรัฐอเมริกา จะนำนโยบายของท่านเลขาธิการ ก.พ. ไปดำเนินการเพื่อให้สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกามีความยั่งยืนต่อไป สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมกลางนักเรียน ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiStudentsUSA/

  
     
 
     
 
     
 
     
 

นอกจากนี้ สนร. ยังได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การดำรงชีวิตของนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว ณ อาคาร สนร. โดยมีน้องเพชร (ทวีศักดิ์ จิตสุข) นักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สาขา Physics ณ University of Wisconsin-Madison น้องอ้อม (ศศิธร ศุภเกียรติ์มงคล) นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก สาขา Public Policy Analysis ณ George Mason University น้องแอม (สุวิภา ประเสริฐศรี) นักเรียนทุนส่วนตัว ระดับปริญญาตรี สาขา Environmental Science ณ University of Albany น้องมี (อนุพงศ์ ตั้งพีรชัยกุล) นักเรียนทุนส่วนตัว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Chemistry and Biochemistry ณ Harvard University น้องแจน (ประณยา จันทร์ลอย) นักเรียนทุนส่วนตัว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Branding/Art Direction ณ Virginia Commonwealth University และน้องสเปน (ครรชิตี โกมล) นักเรียนทุนส่วนตัว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Health Science ณ Virginia Commonwealth University มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกฎระเบียบและตอบข้อซักถามของ นทร. รวมถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่ง นทร.ได้เล่าถึงการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้ สนร.ได้ย้ำเตือนน้อง ๆ นทร.ว่า หากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ติดต่อพี่ ๆ สนร.เพื่อขอคำปรึกษา รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา