Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2563 การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564

ในวันที่ 28 ธ.ค. 2563 สนร.จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 และค่าหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากของ นทร. ทุกท่านที่ได้ส่งผลการศึกษา (Official Transcript) ประจำปีการศึกษา 2019/2020 ให้ สนร. และได้ยืนยันผลการทดลองโอนเงินแล้ว และมีระยะเวลารับทุนอยู่ในช่วง 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่  โดยด่วน