Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2562

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562

ในวันที่ 27 ก.ย. 2562 สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา (ยกเว้น ข้าราชการลาศึกษา นทร. พสวท. และ นทร. ทุนพิเศษ ที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงเดือนธันวาคม 2562 แล้ว) ที่ได้ส่งผลการศึกษา (Official Transcript) ประจำปีการศึกษา 2018/2019 ให้ สนร. และได้ยืนยันผลการทดลองโอนเงินแล้ว  ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าวแล้วแจ้งมายัง สนร.ที่  หากไม่ได้รับเงินโดยด่วน

สำหรับ นทร. ท่านที่ยังไม่ส่งผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019 ให้ สนร. นั้น ขอให้ท่านรีบดำเนินการจัดส่งรายงานผลการศึกษาไปยัง สนร. โดยด่วน เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นเช็คให้ท่านต่อไป