Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา และฝึกงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา และฝึกงาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา และฝึกงาน ดังนี้

1. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ในต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. รับสมัครนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่