Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 11 กันยายน 2561

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่อไปนี้ Smart Grid หรือ Communications in Power System หรือ Power Quality  หรือ High Voltage Engineering หรือ Electromagnetics in High Voltage หรือ Power System Protection เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561