Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

Thaitrade.com’s Internship 2018

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์  Thaitrade.com B2B e-Marketplace อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก สามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยได้อย่างคล่องตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ได้จัดโครงการ "Thaitrade.com’s Internship 2018" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การประสานงานและการบูรณาการ การดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานตามระบบราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

กำหนดเปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา (ข้อมูลเพิ่มเติมตามภาพด้านล่าง)

1. Content Marketing / Copy Writer
2. Graphic Designer
3. Motion Graphic Designer
4. Customer Service
5. System Admin
6. Partnership Relations Coordinator

สำหรับระยะเวลาการฝึกงานสามารถเลือกได้ดังนี้
- เดือนธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
- เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561
- เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561
- หรือตามช่วงตารางการฝึกงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องจัดส่งเพิ่มเติมด้านล่างที่ http://tiny.cc/thaitradeintern

1.สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด (Transcript)
2.เรียงความในหัวข้อ "เหตุใดข้าพเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานในตำแหน่ง...." 
3.Resume แนะนำตัวเอง

หากมีข้อซักถามสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-507-7853 หรือ 02-507-7856