Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2559 โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สนร. ขอเชิญนักเรียนทุนทุกรายที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2559 สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 รายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านการลงมือทำ ทำให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทยใต้ร่มพระบารมี เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและชุมชนไทยในต่างประเทศ

 

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

รูปแบบกิจกรรม

 • เรียนรู้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนชนบท
 • ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ร่วมกับชุมชนชนบท
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนเยาวชนจิตอาสา
 • ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ รวมจำนวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้

 • เยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน
 • เยาวชนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ หรือ เยาวชนที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จำนวน ๑๐ คน

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ

 • เป็นเยาวชนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๓ ปี
 • มีความมุ่นมั่น อยากเรียนรู้ ตั้งใจลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฯ โดย

 • สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa/
 • เขียนบทความ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยท์ หรือ Clip Video ความยาวไม่เกิน ๒ นาที หรือ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว หัวข้อ “ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน ”
 • ส่งใบสมัคร รูปถ่ายตนเอง ๑ รูป และเอกสาร (บทความ,Clip Video,รูปภาพ) มาที่ E-mail : jitarsa@ohm.go.th ที่อยู่: กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (วงเล็บมุมซอง เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ ๔)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศผล วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙