Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2559 การบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและการลดช่องว่างทางสังคมไทย ณ ที่ทำการธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน

การบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและการลดช่องว่างทางสังคมไทย ณ ที่ทำการธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ด้วย ธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน (World Bank) จะจัดการบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและการลดช่องว่างทางสังคมไทยโดย ดร. สุทยุต โอสรประสพ หรือคุณแทม มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ในหน่วยการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในวันพุธที่ 17 ก.พ. 2559 ระหว่างเวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้อง MC 3-500 ที่ทำการธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน รายละเอียดการบรรยายปรากฏในเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ที่ http://thaiembdc.org/2016/02/11/feb-17-closing-the-health-gaps-for-the-elderly-promoting-health-equity-and-social-inclusion-in-thailand-1200-130pm-mc3-500/

ขอให้ผู้ที่สนใจจะเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว แจ้งความจำนงที่คุณภิเษก ภาณุภัทร ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ที่ phisekp@thaiembdc.org โดยด่วน

ประวัติผู้บรรยาย ดร. สุทยุตประจำอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นผู้นำกลุ่มการสาธรณสุขในประเทศไทย เขาเคยทำงานนำทีม และให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทางการพัฒนาด้านสาธรณสุข ได้แก่ การเงินการคลังทางสาธารณสุข การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ในการสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข และการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังเหตุภัยพิบัติ

ดร. สุทยุตเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้มีการป้องกัน และลดอันตรายจากเชื้ดเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ผ่านโครงการและงานวิเคราะห์ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซีย (ภาษาอังกฤษ) ไทย และเวียดนาม เขาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในการเป็นผู้นำและมีคุโณปการให้กับการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 (ภาษาอังกฤษ) และเขายังมีส่วนร่วมในการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสด้านสาธารณสุขหลังจากพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศเมียนมาร์ปี 2551 (ภาษาอังกฤษ) การทำงานของ ดร. สุทยุตยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาในเรื่องการคลังด้านสาธารณสุข และการใช้จ่ายภาคสาธารณะด้านสาธารณสุข เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการบริหารจัดการด้านการคลังของประเทศไทย เรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) เขายังเป็นหนึ่งในทีมหลักในการศึกษาการใช้จ่ายของภาครัฐในประเทศเมียนมาร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของเขาก็เป็นที่รู้จักกันดี เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการกระจายอำนาจทางสาธารณสุขในประเทศไทยและการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลรัฐ นอกเหนือจากนั้น เขายังได้เป็นผู้นำและผู้เขียนหลักในรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปสาธารณสุขแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งให้ความช่วยประเทศฟิลิปปินส์ในการปฏิรูปการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

ดร. สุทยุตศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาเอกด้านนานาชาติศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยได้รับทุนการศึกษาเกตส์เคมบริดจ์ เขาสำเร็จปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย