Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2559 Winter Youth Assembly ครั้งที่ 17

Winter Youth Assembly ครั้งที่ 17

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ด้วย คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ได้จัดงาน Winter Youth Assembly ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ United Nations Headquarters, New York โดยมีบัตรฟรีสำหรับนักเรียนจำนวน 30 ใบ

สนร. ขอให้นักเรียนทุนที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว (โดยเฉพาะนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ) แจ้งความประสงค์มายัง สนร. ที่  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรวบรวมชื่อส่งต่อให้คณะผู้ดำเนินงานต่อไป โดยน้องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ดังนี้

- Program Agenda

- Press Release