Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2557 การเปิดรับผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับองค์การ NASA และ University of South Carolina

การเปิดรับผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับองค์การ NASA และ University of South Carolina

University of South Carolina ร่วมกับองค์การ NASA เปิดรับผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ความเป็นมาของโครงการวิจัย องค์การ NASA และ Department of Earth and Ocean Sciences แห่ง University of South Carolina ได้ร่วมดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน (land use) การทำแผนที่ (land mapping) และการสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำ (Hydro modeling) ในแถบบริเวณแม่น้ำโขง โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเทคโนโลยี Remote Sensing ขององค์การ NASA โครงการวิจัยนี้มี Dr. Bolten และ Dr. Lakshmi เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ผ่านมา มีหน่วยงานของไทยที่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ คือ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ทั้งนี้ องค์การ NASA และ University of South Carolina คาดหวังที่จะขยายความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อขยายผลที่ได้จากการวิจัยให้มีประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของโครงการวิจัยที่กำลังเปิดรับผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาวิจัยสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลักที่กล่าวมาข้างต้น วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาวิจัยสภาพดินฯ คือการพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังแบบผสมผสานในเวลาจริง (integrate real-time soil monitor) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน สมบัติของดิน (soil parameter) ระดับความชื้นของดิน เป็นต้น ผลลัพธ์ทีได้จากเครื่องมือนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อเกษตรกรรม การประมง และวัตถุประสงค์อื่นๆ

จำนวนผู้ช่วยวิจัยเปิดรับ จำนวน 1 – 2 คน

รูปแบบการเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยสภาพดินฯ รูปแบบการเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยนี้ มี 2 ลักษณะ คือ

  • นักศึกษา/นักวิจัยแลกเปลี่ยน รูปแบบนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ หรือนักวิจัยในประเทศไทยที่กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมศึกษาวิจัยกับ Dr. Lakshmi ณ University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักศึกษาหรือนักวิจัยแลกเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมศึกษาวิจัยมีโอกาสได้ทำการวิจัยกับนักวิจัยจากองค์การ NASA และ University of South Carolina อย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและของมูลจากดาวเทียมขององค์การ NASA ซึ่งแม้ว่าเครื่องมือและข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเป็นสาธารณะ แต่การได้ศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยขององค์การ NASA จะช่วยให้ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจและมีโอกาสได้เรียนรู้ในเชิงเทคนิคที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์การ NASA และมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาในการร่วมศึกษาวิจัยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 58 เป็นต้นไป
  • ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐฯ โดยสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of South Carolina เพื่อศึกษาต่อและทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คือ Dr. Lakshmiคุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณคณิตศาสตร์ และมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับที่ดินและคุณภาพดินในบริเวณแม่น้ำโขง ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2558 (Fall semester 2015) กำหนดปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2558 รายละเอียดการสมัครสามารถดูได้ที่ https://www.applyweb.com/uscc/index_usccapp.html ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาแรก เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเทอม ฯลฯ ในปีต่อๆ ไป นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการในลักษณะเป็นผู้ช่วยวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมศึกษาวิจัยมีโอกาสได้ทำการวิจัยกับนักวิจัยจากองค์การ NASA และ University of South Carolina อย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและของมูลจากดาวเทียมขององค์การ NASA ซึ่งแม้ว่าเครื่องมือและข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเป็นสาธารณะ แต่การได้ศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยขององค์การ NASA จะช่วยให้ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจและมีโอกาสได้เรียนรู้ในเชิงเทคนิคที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์การ NASA และมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็น นักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of South Carolina เป็นกรณีพิเศษ และจะได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในฐานะผู้ช่วยวิจัยในปีที่ 2 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพ่ง สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์: +1 (202) 944-5200 1024 Wisconsin Ave. NW Suite 104 Washington D.C. 20007