Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2557 โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครูเพิ่มเติมอีก 5 ตำแหน่ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครูเพิ่มเติมอีก 5 ตำแหน่ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตใน การจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียน ดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกำลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้ง มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษา2558 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์”

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความประสงค์รับสมัครครูเพิ่มเติมอีก 5 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่