Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2557 โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกำลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้ง มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษา2558 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์”

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความประสงค์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่