Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2557 การติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

การติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

วันที่ 4 มิถุนายน 2557

นักเรียนทุนฯ ท่านใดที่ต้องการติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/3756