Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์

วันที่ 6 สิงหาคม 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556