Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2555 การส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลงเผยแพร่ใน "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน"

การส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลงเผยแพร่ใน "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน"

วันที่ 21 กันยายน 2555
การส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลงเผยแพร่ใน "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน"

OSTC

ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้มีการจัดทำ “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน” เผยแพร่รายเดือนทางเว็บไซต์ www.ostc.thaiembdc.org ในรูปของข่าวอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ รวมถึงเผยแพร่ผ่านแหล่งรวมสารสนเทศอื่นๆ ในประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานการศึกษาวิจัยหรือความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาของตน เพื่อเผยแพร่ใน “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อดังกล่าวเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือแนวคิดไปยังหน่วยงานในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดการส่งบทความและตัวอย่างของบทความของนักศึกษาที่เคยเผยแพร่ ตามเอกสารนี้

สนร. จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ นทร./ขร. ลาศึกษาที่สนใจ ส่งบทความของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอความร่วมมือ นทร. /ขร. ลาศึกษาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้กับนักเรียนทุนส่วนตัวที่ศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งเดียวกับท่านด้วย