Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการ “ประหยัดและจำเป็น” สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

แนวปฏิบัติทั่วไป

 • เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐ  ให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย  ยื่นคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในประเทศไทย
 • การยื่นคำขอหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลไทยในสหรัฐฯ หรือแคนาดา ให้ทำในกรณีที่มีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น  โดยให้ยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ ได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตาม บัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้ เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของผู้ยื่นคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี

ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ไม่ว่านักเรียนฯ จะยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ ณ ที่ใด โดยนักเรียนฯ ต้องแนบใบเสร็จรับเงินประกอบคำขอเบิกเงินด้วย (ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อ Money Order และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการจัดส่งพาสปอร์ต ไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

 

ค่าที่พัก

 • นักเรียนจะมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้ ต่อเมื่อสถานศึกษาที่นักเรียนฯ กำลังศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไม่น้อยกว่า 150 ไมล์
 • นักเรียนฯ มีสิทธิ์เบิกได้เฉพาะค่าพัก (ไม่รวมค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ) ในห้องชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน $150 และมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้เพียง 1 คืน โดยนักเรียนฯ จะต้องแนบใบเสร็จรับเงินซึ่งลงวันที่เดียวกับหรือวันติดกับวันที่ยื่นคำขอหนังสือฯ  และใบเสร็จรับเงินต้องมีชื่อสกุลผู้เข้าพักตรงกับชื่อผู้ขอเบิก

 

ค่าเดินทาง

          กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน

 • นักเรียนฯ จะมีสิทธิ์เบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริงได้เต็มจำนวน ต่อเมื่อนักเรียนฯ ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
 • หากผู้ใดซื้อตั๋วล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน หรือเกินกว่า 60 วัน ผู้นั้นจะมีสิทธิ์เบิกค่าโดยสารเครื่องบินฯ ชั้นประหยัดได้เพียงร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่จ่ายจริง  ยกเว้นกรณีที่ นักเรียนฯ แสดงหลักฐานว่า การซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าวสามารถซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าการซื้อภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือนักเรียนฯ มีเหตุผลความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ที่ต้องซื้อนอกระยะเวลาที่กำหนด
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินจะต้องเป็นการเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือเมืองใกล้เคียงไปเมืองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตั้งอยู่  ทั้งนี้ นักเรียนต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กำหนดการเดินทาง (Itinerary) และหางตั๋ว (Boarding Pass Stub) มาประกอบการขอเบิกด้วย

 

          กรณีเดินทางโดยรถไฟหรือรถประจำทางสาธารณะ (ไม่รวมแท๊กซี่ส่วนบุคคล)

 • นักเรียนฯ มีสิทธิ์เบิกค่าโดยสารในชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ นักเรียนฯ ต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารรถไฟ หรือรถประจำทางสาธารณะ ประกอบการขอเบิกด้วย
 • อนึ่ง กรณีที่นักเรียนฯ ต้องเดินทางโดยเครื่องบินฯ หรือรถไฟ แล้วต่อด้วยรถประจำทางสาธารณะ ก็ให้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

 

          กรณีเดินทางโดยรถยนต์เช่าส่วนบุคคล (Rental Car) (เพิ่ม 11 เม.ย.49)

 • นักเรียนฯ ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

 

ผู้มีสิทธิ์ขอเบิกค่าธรรมเนียมฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง(เพิ่ม 22 ก.พ.49)

 • ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ วันที่ยื่นคำขอหนังสือเดินทาง (นักเรียนทุนฯ ผู้กำลังศึกษาด้วยทุนส่วนตัวไม่มีสิทธิ์ขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว)