Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง 8. ระยะเวลาในการพิจารณาการเบิกเงินคืนของบริษัทประกันฯ นานเท่าใด

8. ระยะเวลาในการพิจารณาการเบิกเงินคืนของบริษัทประกันฯ นานเท่าใด

ตอบ บริษัทประกันฯส่วนใหญ่ทุกแห่งจะใช้เวลาในการพิจารณาเบิกเงินคืนนานเท่าใดนั้นแล้วแต่กรณี ในกรณีทั่วไปที่เอกสารประกอบการขอเบิกเงินครบถ้วน มักจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน แต่ในบางกรณีที่เอกสารประกอบการเบิกไม่ครบถ้วน นั้น บริษัทประกันฯ อาจให้นักเรียนทุนฯ ยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรืออาจปฏิเสธการจ่ายโดยระบุเหตุผล ซึ่งอาจใช้เวลารวมแล้วนานถึง 60 วัน ได้