Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพกลาง 4. ประกันที่ สนร. จัดหาให้ครอบคลุม Routine Physical Exam และ Flu shot หรือไม่

4. ประกันที่ สนร. จัดหาให้ครอบคลุม Routine Physical Exam และ Flu shot หรือไม่

ตอบ ครอบคลุมการตรวจร่างกายทั่วไปประจำปี รวมถึงการตรวจเลือดทั่วไปประจำปีด้วยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพ ภายใน 12 เดือน ที่ผ่านมา อนึ่ง การครอบคลุมบางประเภทอาจขึ้นอยู่กับ เพศ และ วัยของผู้ทำประกันด้วย เช่นเดียวกับการเข้ารับการรักษาเมื่อป่วย  ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนฯ ตรวจสอบกับบริษัทประกันสุขภาพเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองต่างๆ ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ/รักษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการจ่ายค่าประกันสุขภาพจากบริษัทประกันฯ

นอกจากนี้แผนประกันสุขภาพของ สนร. ยังครอบคลุมถึงการฉีดวัคซีน Flu Shot 1 ครั้ง / ปี ด้วย (นักเรียนทุนฯที่แพ้ไข่ไก่ ไม่ควรรับการฉีดวัคซีนนี้) หากนักเรียนทุนฯ ท่านใดสนใจสามารถไปใช้บริการนี้ได้ตามสถานบริการต่างๆ ทั้งนี้ Student Health Center ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เองก็ให้บริการ Flu Shot โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย