Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ดาวน์โหลดแบบคำขอ

ดาวน์โหลดแบบคำขอ

 

 

                                                  แบบคำขอ

 หมายเหตุ

 

 

   การศึกษา

 

1

แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา

 

2

แบบขอหนังสือรับรองการเงินทางการศึกษา

 

3

 

แบบขอหนังสือรับรองการเงินที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา

 

4

       

แบบขอขยายเวลาศึกษาและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

 

5

 

แบบขอลา/ขยายการฝึกอบรม/ดูงานต่อ

 

   

     สำหรับนักเรียนทุน พสวท./สสวท. ทุกราย  ให้ยื่น Postdoctoral Research Reporting Form เพิ่มเติมด้วย

 

 

แบบขออนุมัติศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

 

8

 

แบบคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

 

   

     ทั้งนี้หากวิชาที่ลงทะเบียนเป็นวิชาบังคับ/เลือกบังคับของหลักสูตร และกรณีลงทะเบียนรักษาสถานภาพของระดับปริญญาเอก ท่านจะได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

 

10 

 

แบบขออนุมัติเรื่องต่างๆที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ(แบบคำขอทั่วไป)

 

11 

แบบรายงานแผนการศึกษา (PSR)

 

12

 

แบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (กลับเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/ทัศน ศึกษา)

 

   

     ทั้งนี้หากเป็นการเดินทางกลับเยี่ยมบ้านช่วงปิดภาคโดยไม่เกิน 3 เดือน ท่านจะได้รับอนุมัติ
โดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

 

13 

แบบขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ

 

14 

แบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับป.ไทยหลังสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 การเงิน

 

15

แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก สำหรับ นทร. และ ขร. ที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างการกรอกแบบยินยอมฯ

16

 

แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย

 

17

แบบขอส่งเงินคืน

 

18

 

แบบแจ้งค่าเล่าเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียน prep

 

19

 

แบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

20

Permission to Leave School

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

21

แบบแจ้งรายชื่อโรงเรียนมัธยมฯที่ประสงค์เข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

 

 

 

 

 

 

  อื่นๆ

 

22

 

แบบขอรับทุนรัฐบาล/ขอรับทุนอื่น เพื่อศึกษาต่อหลังสำเร็จ ป. ตรี

สำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

23

แบบแสดงความจำนงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

สำหรับนักเรียนทุนกลางและทุน ก.พ./ไทยพัฒน์

24

แบบขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

25

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

26

แบบขอทำประกันกลางผ่าน สนร.

 

27

แบบขอยกเว้นการประกันสุขภาพผ่าน สนร.