Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ดาวน์โหลดแบบคำขอ

ดาวน์โหลดแบบคำขอ

 

 

แบบคำขอ

ช่องทางการส่งเอกสาร

หมายเหตุ

ทางอีเมลที่ saraban@oeadc.org

ทางอีเมลที่ saraban@oeadc.org และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์

ทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

 

   การศึกษา

     

 

1

แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา

   

 

2

แบบขอหนังสือรับรองการเงินทางการศึกษา

   

 

3

แบบขอหนังสือรับรองการเงินที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา

   

 

4

แบบขอขยายเวลาศึกษาและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

   

 

5

 

แบบขอลา/ขยายเวลา ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงานวิจัย
     กรณีนักเรียนทุน พสวท. ให้กรอกแบบ Postdoctoral Research Reporting ด้วย

   

 

 

แบบขออนุมัติศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

   

 

แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

   

 

8

แบบคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 
     ทั้งนี้หากวิชาที่ลงทะเบียนเป็นวิชาบังคับ/เลือกบังคับของหลักสูตร และกรณีลงทะเบียนรักษาสถานภาพของระดับปริญญาเอก ท่านจะได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

   

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

   

 

10 

 

แบบขออนุมัติเรื่องต่างๆที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ (แบบคำขอทั่วไป)

   

 

11

 

แบบรายงานแผนการศึกษา Program of Study Report (PSR) 

1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโทหรือเอก

     

12

แบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (กลับเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/ทัศนศึกษา) 
     ทั้งนี้หากเป็นการเดินทางกลับเยี่ยมบ้านช่วงปิดภาคโดยไม่เกิน 90 วัน ท่านจะได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

   

 

13 

แบบขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ

   

 

14 

แบบแจ้งกำหนดการเดินทางกลับหลังสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ:  ขอให้ส่งสำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf ไฟล์ ทุกระดับการศึกษาที่ท่านศึกษาในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในมุมบนด้านขวาหน้าแรกของบทคัดย่อ
1. ชื่อวิทยานิพนธ์
2. ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้แต่ง
3. ปีที่สำเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ
4. ระดับวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท หรือ เอก)

   

 

             

 

 

 การเงิน

     

 

15

แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก สำหรับ นทร. และ ขร. ที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ACH Form) 

   

ตัวอย่างการกรอกแบบยินยอมฯ

16

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Global Payment สำหรับ นทร. และ ขร. ที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา

     

17

แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย (ยกเว้นแบบขอเบิกเงินปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนทุนระดับปริญญาตรีที่สถานศึกษาบังคับให้อยู่หอพัก และได้รับเฉพาะเงินค่าใช้จ่ายติดตัว 20% ที่ สนร. อนุโลมให้ส่งทางอีเมลที่ saraban@oeadc.org)

   

 

18

แบบขอส่งเงินคืน

   

 

19

แบบแจ้งค่าเล่าเรียน

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 นักเรียน prep

     

 

20

แบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา

   

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

 

 

 

     

 

 

 

  อื่นๆ

     

 

21

 

แบบขอรับทุนรัฐบาล/ขอรับทุนอื่น เพื่อศึกษาต่อหลังสำเร็จ ป. ตรี

   

สำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

22

แบบแสดงความจำนงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

   

สำหรับนักเรียนทุนกลางและทุน ก.พ./ไทยพัฒน์

23

แบบขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์

   

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

24

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

   

 

25 แบบคำขอทำประกันสุขภาพ ปี 2021-2022 (ยกเว้นนักเรียนทุนส่วนตัวที่ขอทำประกันกลางผ่าน สนร. ขอให้จัดส่งแบบคำขอพร้อมเช็คค่าทำประกันกลางให้ สนร. ทางไปรษณีย์เท่านั้น)      

26

แบบขอยกเว้นการทำประกันสุขภาพ

   

 

27 แบบฟอร์มข้อมูลการจองห้องพัก ASQ