Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ดาวน์โหลดแบบคำขอ

ดาวน์โหลดแบบคำขอ

 

                                                  แบบคำขอ

 หมายเหตุ

 

   การศึกษา

 

1

  แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา

 

2

  แบบขอหนังสือรับรองการเงินทางการศึกษา

 

3

   แบบขอหนังสือรับรองการเงินที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา

 

4

   แบบขอขยายเวลาศึกษาและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

 

5

   แบบขอลา/ขยายการฝึกอบรม/ดูงานต่อ

สำหรับนักเรียนทุน พสวท./สสวท. ทุกราย  ให้ยื่น Postdoctoral Research Reporting Form เพิ่มเติมด้วย

 

   แบบขออนุมัติศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

 

   แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

 

8

 

 

   แบบคำขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ทั้งนี้หากวิชาที่ลงทะเบียนเป็นวิชาบังคับ/เลือกบังคับของหลักสูตร และกรณีลงทะเบียนรักษาสถานภาพของระดับปริญญาเอก ท่านจะได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

 

   แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

 

10 

   แบบขออนุมัติเรื่องต่างๆที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ(แบบคำขอทั่วไป)

 

11 

  แบบรายงานแผนการศึกษา (PSR)

 

12

 

 

   แบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (กลับเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/ทัศน ศึกษา)

ทั้งนี้หากเป็นการเดินทางกลับเยี่ยมบ้านช่วงปิดภาคโดยไม่เกิน 3 เดือน ท่านจะได้รับอนุมัติ
โดยอัตโนมัติ โดย สนร. จะไม่ออกหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการให้ท่าน

 

13 

  แบบขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ

 

14 

  แบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับป.ไทยหลังสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

 การเงิน

 

15

  แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก สำหรับ นทร. และ ขร. ที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างการกรอกแบบยินยอมฯ

16  แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก สำหรับ นทร. และ ขร. ที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา ตัวอย่างการกรอกแบบยินยอมฯ

17

   แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย

 

18

  แบบขอส่งเงินคืน

 

19

   แบบแจ้งค่าเล่าเรียน

 

 

 

 

 

 นักเรียน prep

 

20

   แบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

21

  Permission to Leave School

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

22

  แบบแจ้งรายชื่อโรงเรียนมัธยมฯที่ประสงค์เข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยม

 

 

 

 

  อื่นๆ

 

23

  แบบขอจองที่พัก สนร.

 

24

   แบบขอรับทุนรัฐบาล/ขอรับทุนอื่น เพื่อศึกษาต่อหลังสำเร็จ ป. ตรี

สำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

25

  แบบแสดงความจำนงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

สำหรับนักเรียนทุนกลางและทุน ก.พ./ไทยพัฒน์

26

  แบบขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

27

  แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

28

  แบบขอทำประกันกลางผ่าน สนร.

 

29

  แบบขอยกเว้นการประกันสุขภาพผ่าน สนร.