Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

 •         

  วันที่ 9 เม.ย. 2557: พบปะเจ้าหน้าที่จาก  University of Missouri at Kansas City

  เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557  ผู้แทนจากฝ่าย Student Affairs and Enrollment Management ของ University of Missouri at Kansas City (UMKC) จำนวน 7 ราย ได้มาเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน

  ปัจจุบัน UMKC มีนร.ไทยกำลังศึกษา อยู่ 8 คน ซึ่งเป็นข้าราชการลาศึกษาและนักเรียนทุนส่วนตัว และมหาวิทยาลัยมีความสนใจที่จะเพิ่มจำนวน นร.ไทย ให้มากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557

   

 •         

  วันที่ 11 มี.ค. 57: พบปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร. วีระพงศ์ แพสุวรรณ และคณะ

  เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. สนร. โดย ผช. นันทวัน สังข์ทอง และ พี่สมถวิล ทองประเสริฐ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษา ได้นำนักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในเขต Metropolitan จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆเข้าร่วมพบปะ พูดคุยกับคณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  (ดร. วีระพงศ์ แพสุวรรณ)  โดยมีท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณกฤษฎา ธาราสุข เป็นผู้ประสานงานในครั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •         

  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อประกาศเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 •         

  สนร. พบปะกับเจ้าหน้าที่จาก University of Missouri, Columbia

  Becky Showmaker, Director, International Student & Scholar ร่วมกับ Terrence M. Grus, Director Graduate Admissions และ David E. Currey, Director, International Student & Scholar Service จาก University of Missouri, Columbia ได้เดินทางมาพบปะ สนร. โดยคณะฯ ได้พบ อท.พิรุฬฯ เป็นครั้งแรกหลังจากท่านมารับตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ที่กรุงวอชิงตัน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

   
           
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2557     ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา สายออกบัตรธนาคาร
             
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2557     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐ ภายใต้ความตกลง STA วันที่ 10-12 มี.ค. 2557
             
  สนร. พบปะกับเจ้าหน้าที่จาก University of Missouri, Columbia     งานสงกรานต์สัปดาห์ร้านอาหารไทยประจำปี 2557
             
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานคริน เปิดรับสมัครอาจารย์
             
  การส่งรายงานผลการศึกษาประจำภาค Fall 2013        
             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
             
             

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

เนื่องจาก สนร. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวปไซต์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเวปไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่