Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                       

  การลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน

  ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (สอท.) ขอเชิญชวนชาวไทยทุกรายลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและจะใช้ในราชการเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : พบผู้เเทนจาก Saint Mary’s College of California

  เป็นครั้งแรกที่ สนร. ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจาก Saint Mary’s College of California นำโดยคุณ Susan Miller Reid (Senior International Officer, Center for International Programs) ซึ่งได้เข้าเยี่ยมเยียนและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ ในด้านต่าง ๆ โดยผู้แทนได้แสดงความสนใจที่จะเปิดรับนักเรียนไทยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้นักเรียนทุนปฏิบัติ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ บังคับใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (อ่านประกาศได้ที่นี่) สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 

   
           
 

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

 

 

ประกาศการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

             
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2  

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             
  แบบสอบถามเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดา  

 

การประกวดข้อเสนอแนะมาตรการการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

             
  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้นักเรียนทุนปฏิบัติ  

 

 

 

             

  การเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด  

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน