Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา


 •                                           

  การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน(MA) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ., ก.ต., ก.สาธารณสุข, ก. วิทย์, สกอ. และหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน) จ่าย MA ครั้งละ 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. – มี.ค., เม.ย. – มิ.ย., ก.ค. – ก.ย. สำหรับนักเรียนทุนพิเศษ (พสวท.,ข้าราชการลาศึกษา และทุนฝากอื่นๆ) ยังคงรับ MA ครั้งละ 6 เดือน เช่นเดิม (ม.ค. - มิ.ย. และ ก.ค. - ธ.ค.)

  2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย (BS) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งจ่ายปีละ 4 ครั้ง ส่วนนักเรียนทุนพิเศษ แบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายให้เต็มเดือน เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 8-10 มิ.ย. 2559: พบ นทร. TS59 ที่ Brewster Academy

  คณะ สนร. นำโดย อท.พิรุฬ คุณสุปราณี (ฝ่ายการเงิน) และ คุณปิยรัตน์ (นนร.2) เดินทางไปต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2559 (TS59) ที่ Brewster Academy เมือง Wolfeboro รัฐ New Hampshire ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559

  Brewster Academy เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ สนร.จัดโครงการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเเวดล้อม และความเป็นอยู่เเบบอเมริกัน ให้กับนักเรียนทุน TS59  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                   

   

  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2016-2017

  สนร.กำหนดให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนที่ยังได้รับเงินทุนทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ในปีการศึกษา 2016 (พ.ศ. 2559) ยกเว้นนักเรียนทุนฯ ที่ยังได้รับเงินทุน แต่ศึกษาในสถานศึกษาที่ประกาศบังคับให้ทำประกันผ่านสถานศึกษา (Mandate/Hard Waiver)เท่านั้น สำหรับข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนฝากในความดูและ และนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาโดยไม่ได้รับทุนรัฐบาลแล้ว แต่อยู่ในความดูแล ของสำนักงาน ก.พ. รายใด ที่สนใจทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ขอให้ติดต่อ สนร. เพื่อจัดทำประกันสุขภาพให้ต่อไป

  ขอให้ นทร. ทุกท่านศึกษาสิ่งที่ต้องปฏิบัติได้ที่หนังสือ สนร. แยกตามประเภทการจัดทำประกันสุขภาพที่นี่

  (นอกจากนี้ นทร. ทุกท่าน สามารถอ่านรายละเอียดการจัดทำประกันสุขภาพได้เพิ่มเติมที่นี่)

   

 •                                 

  โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

  โดยโครงการสัมมนาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                                    

  เกิดเหตุขัดข้องกับเว็บไซต์และระบบอีเมลของ สนร.

  เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องกับระบบอินเทอร์เน็ตของ สนร. ทำให้เว็บไซต์และระบบอีเมลของ สนร. ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เย็นวันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 จนถึงเวลา 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 บัดนี้ทั้งเว็บไซต์และระบบอีเมลของ สนร. สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สนร. จึงขอความร่วมมือให้ นทร. ที่ส่งอีเมลหาเจ้าหน้าที่ สนร. และไม่ได้รับอีเมลตอบรับกลับในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาส่งอีเมลมาให้อีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรับเอกสารของท่าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    
   
  การแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา

  ด้วยเกิดกรณี นทร. เดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา โดยไม่ได้แจ้งให้ สนร. ทราบตามระเบียบ และประสบเหตุร้าย จน สนร. ต้องเร่งประสานผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อให้การช่วยเหลืออยู่เป็นการด่วน ในขณะนี้

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลนักเรียนรับทราบการเดินทาง และข้อมูลประกอบการดำเนินการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จึงขอกำชับให้ นทร. ทุกคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยการแจ้งให้ สนร. ทราบเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ในทุกกรณี

  รายละเอียด ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ สนร. ดังต่อไปนี้

  http://www.oeadc.org/Regulations/TS/RegEducation/Travel


   

   

 

   
           
  การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย  

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

             
  การประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2016-2017  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเพื่อรับทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก และพนักงานที่สำเร็จปริญญาเอก

             
  การ ทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล) / ก.ค. - ธ.ค. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ พสวท. และข้าราชการลาศึกษา)  

 

ประกาศรับสมัครครูชีววิทยาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

             
  โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559  
 

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

             
  การแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา    
 

 

             
  รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2016  

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน